Forskningsrådet HelseOmsorg21 Monitor

Forskere/faglig personale – stillingskategori

Beskrivelse: Figuren viser faglig personale innenfor medisin og helsefag etter stillingstype, helseregion og sektor.
Tallgrunnlaget er nasjonal FoU-statistikk innhentet fra de forskningsutførende enhetene i UH-sektor, instituttsektor og helseforetakene.

Benytt filterboks Figur for å se fordeling på sektorer eller institusjoner.