Forskningsrådet HelseOmsorg21 Monitor

Om HelseOmsorg21-monitor

HelseOmsorg21-monitor (HO21-monitor) skal vise statistikk om forsknings- og innovasjonsaktiviteter innenfor helse og omsorg i Norge. Gjennom å vise statistikk om blant annet befolkningens sykdomsbyrde, ressurser til forskning og innovasjon, og resultater fra aktivitetene, skal monitoren bidra til et godt kunnskapsgrunnlag for beslutninger på alle nivåer.

Første versjon av monitoren ble lansert i november 2016. Den blir fortløpende oppdatert etter hvert som nye kilder til relevant statistikk blir tilgjengelig og eksisterende statistikk blir oppdatert.

Initiativet til monitoren ble tatt i HelseOmsorg21-strategien og fulgt opp gjennom regjeringens handlingsplan for oppfølging av strategien. Regjeringens handlingsplan understreker at monitoren "Skal gi et løpende og formålstjenlig kunnskapsgrunnlag om ressursbruk, resultater og effekter av forsking og innovasjon innenfor helse og omsorg og har på lengre sikt som ambisjon å dekke alle aktørene. Monitoren skal inneholde indikatorer som omfatter alle satsingsområdene i HelseOmsorg21-strategien".

Målet med monitoren er derfor å gi et så heldekkende bilde som mulig. I første versjon benyttes foreliggende statistikk fra nasjonale statistikkprodusenter, herunder SSB, NIFU, CRIStin og Folkehelseinstituttet. I tillegg inngår statistikk fra virkemiddelaktørene, blant annet Forskningsrådet og Innovasjon Norge. Nært samarbeid med de som bidrar med statistikk er en forutsetning for at monitoren skal holde et høyt kvalitetsnivå.

Videreutvikling

Eksisterende statistikk er ikke tilstrekkelig til å belyse alle sider ved det som tas opp i HelseOmsorg21-strategien. Et eksempel er at det hittil har vært relativt dårlig statistikk for forskning og innovasjon i og for de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Et annet at utviklingen i helsenæringen, med nye bedrifter og forskningsområder, ikke fullt ut reflekteres i eksisterende statistikk. Et tredje eksempel er at Health Research Classification System (HRCS), et internasjonalt klassifiseringsystem for helseforskning, kun dekker deler av helseforskningen som finansieres i Norge. For at monitoren skal fylle sin funksjon er det igangsatt utviklingsarbeid på disse og andre områder slik at statistikken kan bli bedre.

I og med at hovedmålene med all forskning og innovasjon på dette området er bedre helse i befolkningen og bedre helse- og omsorgstjenester, er det også en utfordring å få fram statistikk og indikatorer som viser sammenhengen mellom innsatsfaktorer og forbedringer på samfunnsnivå.

Det er også andre områder der statistikkgrunnlaget kan forbedres, eller der eksisterende statistikk kan presenteres på nye og mer informative måter. Det er tanken at monitoren skal videreutvikles til å dekke helse og omsorg i enda større bredde. Vi mottar derfor gjerne forslag til forbedringer eller nye elementer som kan bidra til å gjøre neste versjon bedre.

HelseOmsorg21-monitor er utviklet og driftes av Norges forskningsråd på oppdrag fra Helse og omsorgsdepartementet. Den tekniske utviklingen er gjort av Netcompany.