Forskningsrådet HelseOmsorg21 Monitor

Forskere/faglig personale – institusjon

Beskrivelse: Figuren viser faglig personale innenfor medisin og helsefag etter institusjon, sektor og helseregion.
Tallgrunnlaget er nasjonal FoU-statistikk innhentet fra de forskningsutførende enhetene i UH-sektor, instituttsektor og helseforetakene.

Benytt filterboks Figur for å se fordeling på sektorer eller stillingskategorier.