Forskningsrådet HelseOmsorg21 Monitor

Doktorgrader innenfor medisin og helsefag i Norden – kjønnsfordeling (andel)

Beskrivelse: Figuren viser prosentvis fordeling på kjønn for doktorgrader avlagt innenfor medisin og helsefag.

Benytt filterboksen Figur nedenfor for å se fordeling på statsborgerskap eller totalt antall avlagte doktorgrader.