Forskningsrådet HelseOmsorg21 Monitor

Driftskostnader til forskning – beløp

(Se beskrivelse under)

Beskrivelse: Figuren viser driftskostnader til forskning ved helseforetak og private, ideelle sykehus.
Driftskostnader til forskning inkluderer forskning finansiert over helseforetakenes basisbevilgninger, av øremerkede bevilgninger over Helse- og omsorgsdepartementets budsjett og av eksterne finansieringskilder.

Tallgrunnlaget er innrapporterte tall fra helseforetakene og private, ideelle sykehus.
Vær oppmerksom på at det kun er kostnader til forskning som inngår her. Se under Utgifter til FoU for å se utgifter til både forskning og utviklingsarbeid (FoU).