Forskningsrådet HelseOmsorg21 Monitor

Antall kliniske behandlingsstudier i de regionale helseforetakene

(Se beskrivelse under)

Beskrivelse: Oversikt over antall kliniske behandlingsstudier per år, fordelt på regionale helseforetak. Hver studie er tellet en gang per RHF, men mange studier går på tvers av de regionale helseforetakene. Tallene kan derfor ikke summeres.
Figuren er basert på beregninger utført av NIFU i sammenheng med Nasjonalt system for måling av forsknings- og innovasjonsaktivitet i helseforetakene.