Forskningsrådet HelseOmsorg21 Monitor

EUs Horisont 2020 - Bevilgning fordelt på FoU-sektor

Beskrivelse: Figuren viser midler bevilget til norske partnere i EUs Horisont 2020-program innenfor temaet Helse og omsorg, fordelt på FoU-sektor og program. Bruk filterboksene til venstre for å velge program. For programmenes fulle navn, se fotnote