Forskningsrådet HelseOmsorg21 Monitor

Brukermedvirkning og forskningsaktivitet

Beskrivelse: Figuren viser midler til prosjekter i 2021 ved alle de regionale helseforetakene (RHFene) klassifisert med health research classification system (HRCS). De to søylene per forskningsaktivitet er inndelingen i alle og de med brukermedvirkning.