Forskningsrådet HelseOmsorg21 Monitor

Finansiering av FoU etter hovedfinansieringskilde og år

Beskrivelse: Figuren vser hvordan finansiering av driftsutgifter til FoU innenfor medisin og helsefag fordeler seg på finansieringskilder over tid. Tallgrunnlaget er nasjonal FoU-statistikk innhentet fra de forskningsutførende enhetene.