Forskningsrådet HelseOmsorg21 Monitor

Driftsutgifter FoU – helseregioner over tid

Beskrivelse: Figuren viser driftsutgifter til FoU innenfor medisin og helsefag fordelt på helseregioner.
Tallgrunnlaget er nasjonal FoU-statistikk innhentet fra de forskningsutførende enhetene i UH-sektor og helseforetakene.

Benytt filterboks Figur for å se andre fremstillinger av driftsutgifter til FoU. T.