Forskningsrådet HelseOmsorg21 Monitor

EUs Horisont 2020 - program

(Se beskrivelse under)

Beskrivelse: Figuren viser midler bevilget til norske partnere i EUs Horisont 2020-program innenfor temaet Helse og omsorg, fordelt på program.

Velg sektor i filterboksen under figuren for å se fordeling på sektor. For programmenes fulle navn, se fotnote.