Forskningsrådet HelseOmsorg21 Monitor

Doktorgrader innenfor medisin og helsefag i Norge – kjønnsfordeling

Beskrivelse: Figuren viser antall doktorgrader innenfor medisin og helsefag avlagt ved norske læresteder etter kandidatenes kjønn.

Benytt filterboksen Figur for å vise fordeling på statsborgerskap og lærested..